Δικαιολογητικά

 • Δύο (2) φωτογραφίες έγχρωμες (3.5x4.5 εκ.) & σε ηλεκτρονική μορφή με ανάλυση 450Χ522 pixel.
 • Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις)Adobe PDF icon
 • Φωτοαντίγραφο διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου (δύο όψεις)
        * Σε περίπτωση που δεν υπάρχει προσκομίζονται ιατρικά πιστοποιητικά παθολόγου και οφθαλμιάτρου.
 • Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση 
 • Αίτηση
 • Διπλότυπα είσπραξης 50€ υπέρ ΕΚΟΕΜΝ
 • Παράβολο(e-paravolo) Άδειας Χειριστή Τ/Χ Σκαφών
 • Βεβαίωση Εκπαίδευσης Σχολής.
 • Φωτοαντίγραφο παραστατικών (Απόδειξη/Τιμολόγιο)

Οι αλλοδαποί συμμετέχουν στις εξετάσεις με τους όρους και τις προϋποθέσεις που συμμετέχουν και οι Έλληνες. 
* Σε περίπτωση που δεν γνωρίζουν την Ελληνική γραφή και ανάγνωση οι εξετάσεις διενεργούνται παρουσία πτυχιούχου διερμηνέα με δαπάνη που βαρύνει τους υποψηφίους.

Βήματα Έκδοσης e-paravolo
 1. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα www.gsis.gr
 2. e-paravolo
 3. Επιλέεγετε τον Κωδικό Παραβόλου 4830